ZŁOTY CYTAT:
"Najlepiej, jeśli Twój link znajdzie się na popularnej stronie."
Zobacz pełny tekst
Pajacyk

Ustawy i akty prawne


Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku wraz z późniejszymi poprawkami (Dz.U. z 1994 r. Nr 24 poz. 83 oraz Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631, Nr 94 poz. 658, Nr 121 poz. 843) reguluje kwestie prawa autorskiego. Wskazuje ona na to:
- co może być przedmiotem prawa autorskiego,
- komu przysługują prawa autorskie,
- jaki jest czas i zakres ochrony twórców oraz
- jaki jest dozwolony użytek utworów.
Dodatkowo ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych zawiera szczegółowe przepisy dotyczące utworów audiowizualnych oraz programów komputerowych. Przedstawia ona również zasady ochrony wizerunku, adresata korespondecni i tajemnicy źródeł informacji.
UWAGA! Znajomość Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych pozwoli Tobie na tworzenie stron oraz materiałów reklamowych bez narażania się na odpowiedzialność karną.

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Ustawa z dnia 16 kwietania 1993 roku wraz z późniejszymi poprawkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 211, Nr 153 poz. 1503, Dz.U z 2004 r. Nr 96 poz. 959, Nr 162 poz. 1693, Nr 172 poz. 1804 oraz Dz.U. z 2005 r. Nr 10 poz. 68) reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wskazuje:
- co jest czynem nieuczciwej konkurencji oraz
- jaka jest odpowiedzialność cywilna za dokonanie czynu nieuczciwej konkurencji.
Ustawa ta zawiera również przepisy karne.
UWAGA! Znajomość Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji pomoże Ci uniknąć prowadzenia działalności niezgodnej z prawem, a jednocześnie wskaże jak możesz chronić się przed nieuczciwym działaniem firm konkurencyjnych.


Inne akty prawne regulujące działalność reklamową w Polsce
- w opracowaniu

Prawo międzynarodowe

1) Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej (20 marca 1883) z późniejszymi zmianami (14 lipca 1967 - Akt Sztokholmski)
2) Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (4 listopada 1950) z późniejszymi zmianami (30 marca 1952)
3) Konwencja międzynarodowa dla ułatwienia importu próbek handlowych i materiałów reklamowych (7 listopada 1967)
4) Konwencja dotycząca ułatwień celnych dla turystyki (4 czerwca 1954)
5) Europejska konwencja o telewizji ponadgranicznej (5 maja 1989)
6) Europejskie porozumienie o zapobieganiu audycjom nadawanym ze stacji znajdujących się poza terytorium państwowym (22 stycznia 1965)
7) Międzynarodowy Kodeks Reklamy - Międzynarodowe reguły postępowania w sprawie praktyki reklamowej Międzynarodowej Izby Handlowej (MIH)
8) Norma postępowania Amerykańskiego Stowarzyszenia Agencji Reklamowych

Prawo Unii Europejskiej


Prawo polskie

1) Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (16 kwietnia 1993)
2) Ustawa o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (16 marca 2000)
3) Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (4 luty 1994)
4) Ustawa o znakach towarowych (31 stycznia 1985)

Reklama w środkach masowego przekazu

1) Ustawa Prawo prasowe (26 stycznia 1984)
2) Ustawa o radiofonii i telewizji (29 grudnia 1992)
3) Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie zasad działalności reklamowej w programach radiofonii i telewizji (20 maja 1993)
4) Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie zakazu sponsorowania określonych audycji i określonych sposobów sponsorowania (31 sierpnia 1993)
5) Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie szczegółowych zasad rozpowszechniania przez radio i telewizję audycji, które mogą zagrażać psychicznemu, uczuciowemu lub fizycznemu rozwojowi dzieci i młodzieży (21 listopada 1994)
6) Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie sposobu prowadzenia działalności reklamowej i telesprzedaży w programach radiowych i telewizyjnych oraz szczegółowych zasad ograniczeń w zakresie przerywania filmów fabularnych i telewizyjnych w celu nadania reklamy lub telesprzedaży (6 lipca 2000)
7) Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie sponsorowania audycji lub innych przekazów (6 lipca 2000)
8) Uchwała Zarządu Spółki "Telewizja Polska SA" w sprawie nadawania reklam i audycji sponsorowanych w programach "Telewizji Polskiej SA" (8 października 1996, uchwała nr 178/96)
9) Uchwała Zarządu Spółki "Telewizja Polska SA" w sprawie zasad nadawania reklam i audycji sponsorowanych w programach "Telewizji Polskiej SA" (26 października 1999, uchwała nr 169/99)
10) Uchwała Zarządu Spółki "Telewizja Polska SA" w sprawie zasad etycznych dziennikarstwa w telewizji publicznej (1976, uchwała nr 110/76)

Reklama zewnętrzna

Inne

1) Ustawa o cenach (26 luty 1982)
2) Warunki oceny materiałów emisyjnych pod względem reklamowym

ReklamaStron.pl - Wszystko o reklamowaniu stron w internecie
Valid XHTML 1.1 Valid CSS!
XHTML, PHP, JS by pbanasiak