ZŁOTY CYTAT:
"Przygotowując reklamę nie zapomnij, że tworzysz markę dla logo swojej strony!"
Zobacz pełny tekst
Pajacyk

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN KONKURSU
"REKLAMA ZA JEDNO ZDJĘCIE"


§ 1
Organizator

Konkurs "Reklama za jedno zdjęcie", zwany dalej "Konkursem", organizowany jest przez Administrację Forum ReklamaStron.pl oraz autorów galerii "Darmowe zdjęcia" i strony ReklamaStron.pl

§ 2
Cel Konkursu

Celem Konkursu jest rozpromowanie autorów ciekawych fotografii oraz stworzenie galerii zdjęć wakacyjnych do bezpłatnego wykorzystania przez Użytkowników na ich stronach internetowych. Każde zdjęcie dodane do galerii może być bezpłatną reklamą osoby posiadającej prawa autorskie do fotografii. Ponadto wybrane fotografie będą nagradzane.

§ 3
Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnikami Konkursu mogą być tylko osoby, które zarejestrują się w Galeri darmowych zdjęć serwisu ReklamaStron.pl.
2. Zgłaszając swój udział w Konkursie Uczestnik podporządkowuje się postanowieniom niniejszego Regulaminu Konkursu i akceptuje w całości jego treść.
3. Do Konkursu można zgłosić się poprzez dodanie pliku ze zdjęciem do kategorii Konkurs wakacyjny.
4. Uczestnik Konkursu może dodawać dowolną ilość zdjęć do albumu konkursowego i za każde zdjęcie może otrzymać nagrodę.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji Uczestnika Konkursu, który dodaje zdjęcia niezgodne z Regulaminem Galerii.
6. W Konkursie nie mogą brać udziału:
a) współpracownicy serwisu ReklamaStron.pl,
b) administratorzy Forum ReklamaStron.pl,
c) rodziny osób wymienionych powyżej.
7. Wszystkie zgłoszone do Konkursu zdjęcia mogą być w całości lub we fragmentach wykorzystane przez Organizatora oraz Użytkowników Galerii i Forum serwisu ReklamaStron.pl, a w szczególności mogą zostać przetwarzane i publikowane na innych stronach internetowych, w tym na stronie internetowej Organizatora.

§ 4
Terminy Konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 1 września 2007 roku w momencie udostępnienia pierwszego Albumu Konkursowego w Galerii serwisu RekalamStron.pl i trwa do chwili zamknięcia ostatniego Albumu konkursowego.
2. Kolejne etapy Konkursu będą ogłaszane co około 30 dni poprzez udostępnienie kolejnego Albumu konkursowego. Użytkownicy forum serwisu ReklamaStron.pl, którzy przyłączą się do grupy Konkursy będą otrzymywać maile z informacją o kolejnych etapach konkursu oraz o Laureatach Konkursu.
3. Termin wysyłania zdjęć konkursowych mija w momencie zamknięcia Albumu konkursowego, które nastąpi nie wcześniej niż przed udostępnieniem kolejnego Albumu konkursowego lub przed zakończeniem ostatniego etapu Konkursu.
4. Wyłonienie zwycięzców, ogłoszenie wyników i przyznanie Nagród następuje nie później jednak niż w ciągu 15 dni od momentu zakończenia każdego etapu konkursu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub skrócenia czasu trwania Konkursu.

§ 5
Kryteria oceny zdjęć konkursowych

1. Zdjęcia konkursowe muszą znajdować się w albumie konkursowym. Zdjęcia umieszczone w innych miejscach Galerii nie biorą udziału w Konkursie.
2. Ocena zdjęć konkursowych i przyznawanie Nagród będą przeprowadzane w oparciu o następujące kryteria:
a) związek tematyki zdjęcia z tematyką Albumu konkursowego,
b) ocena Internautów,
c) oryginalność zdjęcia,
d) kompozycja, kolorystyka i jakość.
3. Nie są określone minimalne wymiary zdjęcia, jednakże część reklamowa nagradzanego zdjęcia nie może przekraczać 10% jego powierzchni.
4. Dodatkowe Nagrody przewidziane są dla najaktywniejszych Uczestników Konkursu, którzy:
a) dodadzą największą ilość wartościowych zdjęć we wszystkich etapach Konkursu,
b) dodadzą serię zdjęć o dużej wartości artystycznej.

§ 6
Nagrody

1. Dla wszystkich Uczestników Konkursu Organizator przewiduje następujące Nagrody:
a) gwarantowana reklama - na każdym zdjęciu dodawanym do albumu konkursowego można umieścić reklamę, która nie przysłoni więcej niż 10% powierzchni całego zdjęcia,
b) miesiąc bezpłatnej reklamy w postaci linku w stopce Galerii serwisu ReklamaStron.pl dla Laureataów każdego z etapu Konkursu.
2. Organizator Konkursu decyduje o sposobie wyświetlania linków reklamowych Laureatów Konkursu oraz o ilości Nagród przyznanych za aktywny udział w Konkursie.
3. Laureaci po otrzymaniu informacji o wygranej mają 7 dni na dostarczenie niezbędnych materiałów reklamowych (treści linku tekstowego wraz z adresem strony docelowej).
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Nagród, w przypadku gdy:
a) niezbędne materiały nie zostaną dostarczone,
b) materiały zostaną dostarczone później niż po 7 dniach od momentu wysłania informacji o przyznaniu Nagrody,
c) na stronie wybranej przez Laureata do reklamowania prezentowane byłyby materiały pornograficzne lub treści nakłaniające do łamania polskiego prawa, szerzące nienawiść i inne niezgodne z Netykietą.
5. Organizator nie przewiduje możliwości zamiany Nagród na ekwiwalent pieniężny.
6. Roszczenia Uczestników Konkursu z tytułu nie otrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.

§ 7
Wybór nagrodzonych zdjęć, ogłoszenie wyników

1. Wyboru nagrodzonych zdjęć dokonuje Komisja Konkursu, w skład której wchodzą osoby delegowane przez autorów serwisu ReklamaStron.pl i Administratorów Galeri bezpłatnych zdjęć serwisu ReklamaStron.pl.
2. Informacja o nagrodzeniu fotografii będzie zamieszczana w komentarzu nagrodzonego zdjęcia oraz na Liście Laureatów Konkursu na łamach Forum serwisu ReklamaStron.pl w ciągu 7 dni od momentu przyznania Nagrody Uczestnikowi Konkursu.
3. Laureaci o wygranych będą informowani TYLKO e-mailem za pomocą wiadomości wysłanej na adres podany podczas rejestracji w Galerii.

§ 8
Organizacja techniczna Konkursu

1. Obsługę organizacyjną Konkursu zapewniają administratorzy Galerii serwisu ReklamaStron.pl.
2. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników na stronie internetowej Organizatora pod adresem http://ReklamaStron.pl/menu/konkurs/regulamin_galeria.
3. Niniejszy Regulamin jest wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu. Jego wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursu.
4. Kwestie nieunormowane niniejszym Regulaminem a dotyczące Konkursu rozstrzyga zawsze Organizator.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyn.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treści Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.


Pytania dotyczące Konkursu i Regulaminu należy kierować:
- pocztą elektroniczną: konkurs(małpa)ReklamaStron.pl
- na Forum w dziale Pierwsze kroki na forum
- przez prywatną wiadomość na Forum (tylko dla zarejestrowanych użytkowników)

ZAPRASZAMY!

ReklamaStron.pl - Wszystko o reklamowaniu stron w internecie
Valid XHTML 1.1 Valid CSS!
XHTML, PHP, JS by pbanasiak